Skip to content Skip to footer

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu Darázsvin.sk

Názov spoločnosti: Darázsvin s.r.o.
Ulica a číslo: Hlavná 149
PSČ a mesto: 925 82 Tešedíkovo
Štát: Slovenská Republika
IČO: 45470642
DIČ: 2023005820
IČ DPH: SK2023005820

Vedúca a zodpovedná osoba

Zsolt Darázs
Adresa prevádzky: Hlavná 149, 925 82 Tešedíkovo
Kontakt: +421 905 332 607
Email: zsolt@darazsvin.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DARÁZSVIN s r.o., so sídlom Tešedíkovo č.149, 92582
Tešedíkovo, IČO: 45470642, DIČ: 2023005820, IČ DPH: SK2023005820, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25348/T, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa
a predaj tovaru na internetovej stránke www.darazsvin.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

DARÁZSVIN s.r.o
Tešedíkovo č.149
92582 Tešedíkovo
Email: zsolt@darazsvin.sk
Telefón:+421 905 332 607

Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.darazsvin.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.darazsvin.sk, ktorý
prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom „Potvrdenie prijatia objednávky“, ktorý potvrdí prijatie objednávky v našom objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie obchodníkom.

Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí a spracovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s
predmetom „Potvrdenie objednávky“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

3. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená a spracovaná zo strany
predávajúceho.
V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

4. PODMIENKY DODANIA TOVARU

Ak je všetok objednaný tovar vo vašej objednávke na sklade, bude v prípade vytvorenia objednávky v pracovný deň do 14:00 hodín rovnaký deň aj spracovaná a expedovaná. Objednávky prijaté v pracovný deň po 14:00 hodín budú spracované a odosielané ďalší pracovný deň od prijatia objednávky.

Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či
obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá
fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený , je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Neprebratie dobierky kupujúcim

Odoslanie zásielky potvrdzujeme emailovým oznámením o aktualizácii – odoslaní zásielky. Na prebratie zásielky má zákazník 7 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať číslo podacieho lístka) V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si vyhradzujeme právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 8,40 €. Neprebratá zásielka bude zákazníkovi po dohode
(uprednostňujeme telefonickú komunikáciu) zrušená alebo obratom znova odoslaná po zaplatení prevodom z účtu na náš účet vopred. Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu 8,40 € tiež do 14 dní od zrušenia objednávky, inak bude voči nemu tiež súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú obchodu spôsobil. (K uplatňovaniu zmluvnej pokuty pristupujeme len vo výnimočných prípadoch; vo všeobecnosti uprednostňujeme dohodu s kupujúcim)

5. ZÁRUKA

Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru
podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov.

Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný spolu
s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a záručného listu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť
a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

– tovar musí byť nepoškodený
Nezabudnite vrátiť aj pokladničný bloček alebo faktúru, ktorá Vám bola zaslaná spolu s objednávkou, inak Vám tovar nemôžeme preplatiť ani vymeniť.
Vracaný tovar ani reklamácie nám nezasielajte na dobierku.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar – číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar vrátane dokladu o zaplatení a pod.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak produkt plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj vína , ktoré kupujúci už otvoril. Je možné vrátiť do siedmich dní, iba ak sú v pôvodnom stave nepoškodené a neotvorené.

Stiahnite si formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom panely v sekcii
„Ochrana osobných údajov“.

Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení ako i zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú ich povahe a obsahu najbližšie. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú ich povahe a obsahu najbližšie.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Zaslaním objednávky alkoholu potvrdzujete, že ste dovršili vek 18 rokov.

V Šali dňa 10. 11. 2016

sk_SK